Meteen naar de inhoud

Rechten en plichten verhuurder

rechten en plichten verhuurder

Wat zijn de rechten en plichten verhuurder? Als verhuurder van een woning heb je een aantal verplichtingen. Zo dien je ervoor te zorgen dat de huurder de ruimte als woonruimte kan gebruiken en dat alle voorzieningen bruikbaar zijn. Dit wordt logischerwijs gezien als de eerste en voornaamste plicht van de verhuurder. Naast deze zijn er 2 andere plichten die ook van belang zijn en die jij als verhuurder moet nakomen. De belangrijkste zijn 1) het verzekeren van rustig genot, en 2) het onderhouden van het gehuurde. Daarnaast heb je als verhuurder natuurlijk ook jouw rechten waar je zeker gebruik van dient te maken. Welke dit zijn lees je hieronder in Rechten en plichten verhuurder.

Plicht verhuurder: het ter beschikking stellen van het gehuurde

Zoals gezegd is de eerste plicht van de verhuurder het ter beschikking stellen van het gehuurde. Dit wordt normaliter gedaan per ingangsdatum die in de huurovereenkomst is afgesproken. Op deze datum ontvangt de huurder gewoonlijk de sleutel, en wordt de woning ook direct ter beschikking gesteld. Het gehuurde object moet in alle opzichten in een goede staat van onderhoud(waarin het kan dienen tot het gebruik waartoe het wordt verhuurd) worden afgeleverd. Dit betekent ook dat de woning vrij moet zijn van herstellingen, tenzij er anders is overeengekomen binnen de huurovereenkomst.

Indien de woning op de afgesproken datum niet ter beschikking wordt gesteld, dan ben je als verhuurder van rechtswege in verzuim. Zie voor meer: artikel 7:203 Burgerlijk Wetboek – Terbeschikkingstelling gehuurde.

Plicht verhuurder: zorgen voor rustig woongenot voor de huurder

De tweede plicht van de verhuurder is het verzorgen van rustig woongenot voor de huurder. Hierbij hoort niet alleen de woning, maar ook de directe omgeving. Ook mag de verhuurder dit “rustig genot” niet zelf verstoren door bijvoorbeeld werk te verrichten aan de woning. Hiervoor moet de verhuurder voorafgaande aan de geplande arbeid toestemming vragen van de huurder, tenzij het gaat om hoogdringend werk(spoedreparatie o.i.d.). Het verzekeren van rustig woongenot houdt daarnaast in dat de verhuurder er voor moet zorgen dat de huurder behoorlijk kan wonen in het gehuurde, zonder overlast van bijvoorbeeld geluids- of stankoverlast, pesterijen van buren of zelfs bedreiging. Uiteraard valt er niet altijd iets aan te doen door de verhuurder zelf. In sommige gevallen, zoals in het geval van bedreiging, dient er een wijkagent aan te pas te komen. In het geval van overlast door omwonenden kan de huurder zelf een vordering hier tegen instellen.

Plicht verhuurder: onderhoud door de verhuurder

Als verhuurder ben je verplicht het groot onderhoud te verzorgen en gebreken aan de woning te herstellen. Dit houdt niet in dat alle gebreken die er ontstaan in de woning voor rekening van de verhuurder komen. Kleine herstellingen en onderhoud bijvoorbeeld, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor rekening van de verhuurder vallen alle herstellingen en onderhoud aan de constructie van de woning, zoals:

  • het vervangen of repareren van het dak
  • zorgen dat de dragende muren veilig zijn
  • schilderen van de buitenkant
  • vervangen van lampen in gemeenschappelijke ruimten en buiten de woning

Andere herstellingen en klein onderhoud zoals schilderen of plamuren van de binnenruimten, daar moet de huurder zelf zorg voor dragen. Dit is zo besloten in het Besluit Kleine Herstellingen. Een overzicht van de verdeling klein / groot onderhoud kan je vinden op de website van de Rijksoverheid: Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?.

Als je als verhuurder verzuimt het achterstallige onderhoud te doen, dan kan de huurder je een schriftelijk verzoek sturen om dit alsnog te doen. Doe je dit niet? Dan kan de huurder naar de rechter stappen om het af te dwingen. In sommige gevallen betaald de huurder zelf de kosten van het onderhoud om deze later via de rechter terug te vorderen van de verhuurder. Let op: hierbij zullen de kosten hoger oplopen dan wanneer jij als verhuurder zelf zorg draagt voor het achterstallig onderhoud.

Als er zes weken na het schriftelijk op de hoogte stellen van de verhuurder nog geen onderhoud is verricht, dan kan de huurder de Huurcommissie inschakelen. Zij zullen de klacht bekijken en kunnen vervolgens beslissen dat de huurprijs tijdelijk verlaagd zal worden. Dit is een huurverlaging door achterstallig onderhoud, en zal pas opgeheven worden nadat jij als verhuurder de gebreken aan de woning hebt verholpen.

Je huis snel&betaalbaar verhuren?

Neem contact met ons op!